Your Cart

Handelsbetingelser

(Opdateret d. 17/11/2022)

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem OCTANEN, og andre hjemmesider, der administreres af OCTANEN. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, OCTANEN påtager sig.  

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og OCTANEN. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. OCTANEN kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. OCTANEN kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.  

OCTANEN kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter OCTANEN slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

Generelle oplysninger 

OCTANEN
CVR.NR.: 39690993 
Adresse: Gefionsvej 16, 7480 Vildbjerg
Mail: artur@octanen.com 

Tegninger og beskrivelser 

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, beskrivelser, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige. Tilbud og beskrivelser er fremsat ud fra kundens egen beskrivelser og oplysninger, og baseres ikke på gennemgang af kundens system.

Priser og betaling 

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare. Alle priser er eksklusiv moms og angives i DKK.  

OCTANEN kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris OCTANEN til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.  

Afgivne pristilbud omfatter ikke opdatering eller patches til det bestilte med mindre dette skriftlift er aftalt mellem OCTANEN og den anden part. 

Alle ordrer tillægges fragtomkostninger. Ved bestilling kan du se den endelig pris, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger. 

Hos OCTANEN kan der betales med PayPal & Direkte Bank overførelser.

Betaling sker i DKK og i følgende rater:

Rate 1: ved ordreafgivelse betales 50 % af ordresummen ved skræddersyede løsninger.

Rate 2: ved aflevering af det købte til kunden betales 50 % af ordresummen. Er der ikke aftalt ratebetaling skal betaling erlægges i DKK inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne kontant ved levering.

Såfremt fakturaen ikke betales rettidigt, fremsendes et rykkerbrev på 100 kr. jf. renteloven § 9b, stk. 1 jr. § 9b, stk. 3 med inkassovarsel.

Ved online køb via webshop på octanen.com eller ved færdig leveret opgave, bliver der opkrævet det fulde beløb som aftalt ud fra ordrebekræftelse, tilbud og faktura.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af OCTANENS forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

Levering 

Levering sker via nærmere angivne webadresser i henhold til konkret aftale herom eller via overgivelse til kunden på andet digitalt medie. 

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører af licenser, software, lyd, billeder eller filmklip eller årsager udenfor OCTANEN kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Forsinkelse berettiger ikke den pågældende kunde til at have handlen, såfremt forsinkelsen ikke er forårsaget af OCTANEN. 

Hvis leverancen er forsinket, vil vi OCTANEN underrette kunden herom pr. e-mail.  

Alle produkter og varer købt hos OCTANEN forbliver OCTANEN ejendom indtil leveringstidspunktet. Dette betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler OCTANEN indtil leveringstidspunktet har fundet sted. Som leveringstidspunkt anses, når varen er leveret til kunden eller det aftalte digitale medie. 

OCTANEN står ikke til ansvar for eventuelle driftstab, avancetab, dagsbøder eller andet indirekte tab forbundet med en forsinkelse. 

Hemmeligholdelse 

OCTANEN er på kundens anmodning herom forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som Octanen modtager vedrørende kundens virksomhed.

Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende OCTANEN, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand. 

Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt. OCTANEN er dog berettiget til at offentliggøre kundens navn som reference efter endt levering. 

Fortrydelsesret 

OCTANEN fraskriver sig fortrydelsesretten, da vores varer kun er bestillingskøb, dvs. specielt fremstillet produkter til kunden efter deres specifikationer. 

Reklamation vedr. mangler

I en periode på 2 måneder fra det solgtes levering er OCTANEN ansvarlig for fejl og mangler i enhver henseende i 30 dage forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos OCTANEN eller dettes folk.

Såfremt OCTANEN er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er OCTANEN berettiget til, efter eget valg, enten at videreprogrammere, genfremsende, omlevere eller reparere ydelser, software eller løsøre, som viser sig mangelfulde. Kunden afholder udgifter til evt. afmontering, genfremsendelse, installation, forsendelse, genmontering, genindlæsning og opstart m.v. 

OCTANENS forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af kundens egne ændringer eller tilføjelser, manglende kompabilitet med kundens hardwaremiljø/softwaremiljø eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med OCTANENs instruktioner, eller andre forhold udenfor OCTANEN kontrol.

OCTANEN er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 2 måneder efter levering fra OCTANEN. 

Ved returnering af varer med fejl eller mangler, hvor der herefter skal ske reparationer eller omlevering, vil ske efter følgende procedure: 

  • Kunden skal reklamere straks, når fejlen / manglen opdages.
  • Ved mangler skal kunden skriftligt inden for 30 dage fra leveringen meddele OTCANEN om manglen.

Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Der skal derfor gemmes postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, de fungerer på. 

Ved eventuelle fejl og mangler forbeholder OCTANEN retten til at udbedre fejl og mangler med det samme, medmindre den ovenstående tidsfrist er overskredet. 

Licens/rettigheder 

Alle tegninger, overslag, tilbud, beskrivelser eller andet materiale leveret af OCTANEN, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud, er OCTANENS ejendom, og må ikke uden

OCTANENS skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter.

Produktansvar 

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger: 

  • OCTANEN er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af OCTANEN eller andre, som OCTANEN har ansvaret for.
  • OCTANEN ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

OCTANEN og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Force majeure 

OCTANEN er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos OCTANENS underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transport muligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som OCTANEN ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er OCTANEN berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist.  

Øvrigt  

Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem OCTANEN og kunden. 

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med os og handle på  OCTANENS hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, mail, kortoplysninger samt CVR nummer i visse tilfælde. 

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik. 

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem OCTANEN samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aalborg byret. 

OCTANEN kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus 

Klageadgang 

 Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til artur@octanen.com.  

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

Viborg 8800 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk   

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores emailadresse artur@octanen.com.